Анотація дисципліни

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи риторики та мистецтва слова» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта, шифр спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво).

Предметом вивчення курсу «Основи риторики та мистецтва слова» є ораторське мистецтво як динамічна структура із взаємодіючими структурними компонентами, які розглядаються в контексті таких категоріальних понять, як: «ораторська промова», «вербальний» (невербальний) мовленнєвий вплив», «техніка мовлення», «стиль публічного виступу», що дозволять поглибити теоретичні знання з класичної та сучасної риторики, розвинути комунікативні навички та вміння спілкуватися, виголошувати та переконувати цільову аудиторію у власній думці з урахуванням правил риторики як мистецтва слова; набути базові, загальнокультурні, комунікативні та соціально-практичні компетентності, що необхідні у подальшому викладанні дисциплін мистецького спрямування в різних закладах освіти.

Міждисциплінарні зв'язки забезпечують теоретичну та практичну єдність у засвоєнні складного матеріалу та дозволять вийти на рівень узагальнення набутих знань, їх систематизації, класифікації як в галузі педагогіки мистецтва, так і суміжних, зокрема: філософії освіти, логіки, морфології та лексикології, історії культури та мистецтва.

Ключові слова: риторика, неориторика, поетика, лексична норма, логіка, диспозиція, елокуція, меморія, акція.

Abstract of the discipline.

The program of study of the discipline «Fundamentals of Rhetoric and the Art of Speech» in accordance with the educational-professional training program bachelor’s degree 014 Secondary education, specialty code 014.13 Secondary education (music art).

The subject of the course «Fundamentals of Rhetoric and the Art of Speech» is oratory as a dynamic structure with interacting structural components which are considered in the context of such categorical concepts as "oratory", "verbal" (nonverbal) speech influence ","speech technique", "style of public speaking" which will deepen theoretical knowledge of classical and modern rhetoric, develop communication skills and ability to communicate, speak and convince the target audience in their opinion, taking into account the rules of rhetoric as an art of speech; to acquire basic, general cultural, communicative, social and practical competencies that are necessary in the further teaching of artistic disciplines in various educational institutions.

Interdisciplinary links provide theoretical and practical unity in the learning of complex material and will allow to reach the generalization of acquired knowledge, its systematization, classification in the field of pedagogy and related, including: philosophy of education, logic, morphology and lexicology, history of culture and art.

Key words: rhetoric, neo-rhetoric, poetics, lexical norm, logic, disposition, elocution, memory, action.