Мета курсу: предметно-методична підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у системі загальної середньої освіти, складовими якої мають бути, по - перше, професійні знання (концептуальні основи та нормативна база навчання суспільствознавчих дисциплін у середній школі; структура та зміст суспільствознавчих предметів; дидактичні засади теорії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін; результати навчальної діяльності учнів з суспільствознавчих дисциплін і система оцінювання); по - друге, вміння і навички, що визначають професіограму вчителя суспільствознавчих дисциплін; по - третє, досвід організації та проведення уроків (їх елементів) і позаурочних заходів з суспільствознавчих дисциплін, формування у студентів прагнення до професійного саморозвитку і самовдосконалення.

Завдання курсу: формування предметно-методичної компетентності вчителя суспільствознавчих дисциплін, яку складають:

·               практикоорієнтовані знання з предмета навчання, розуміння принципів, концептуальних ідей, закладених у тій або іншій методиці чи технології навчання суспільствознавчих дисциплін;

·               володіння широким спектром окремих методів, прийомів і способів проектування, організації й управління навчально-виховним процесом у школі з предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»;

·               уміння співвіднести логіку побудови системи методів навчання суспільно-політичних дисциплін, організації навчальної діяльності школярів у рамках певного навчального предмета (права, громадянознавства, економіки, тощо) із реальними особистісними характеристиками учнів, що забезпечують правильність вибору дидактичного засобу, методу чи прийому;

·               здатність до рефлексії й саморозвитку в процесі реалізації тієї або іншої педагогічної методики чи технології та коригування в рамках закладених у ній принципів і концептуальних ідей.