Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання історії» складена Маринченко Г.М. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія та методика викладання  історії у  закладах базової середньої освіти (5-9  класи) з урахуванням їх предметного змісту.

Міждисциплінарні зв’язки: програма змістовно взаємопов’язана з іншими дисциплінами навчального плану бакалаврів, і, перш за все з дисциплінами «Педагогіка (загальна та історія педагогіки)», «Психологія (загальна та вікова)», «Інклюзивна освіта», «Методика виховної роботи», «Теорія та методика навчання правознавства та суспільствознавчих дисциплін».

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

Ключові слова: вчитель, методи  навчання історії, педагогічний стиль викладання, самостійна робота учнів, оцінювання знань з історії.