Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасні освітні методики та технології у викладанні історії у закладах загальної середньої та вищої освіти» складена Маринченко Г.М. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія та методика викладання історичних дисциплін у закладах загальної середньої (10-11 класи) та вищої освіти з урахуванням їх предметного змісту.

Міждисциплінарні зв’язки: програма змістовно взаємопов’язана з іншими дисциплінами навчального плану підготовки магістрів, і, перш за все з дисциплінами «Філософія освіти», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача», «Наука в історії суспільств», «Теорія і практика управління навчальним закладом».

На вивчення дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

Ключові слова: вчитель, викладач, технології навчання, педагогічний стиль викладання, самостійна робота, оцінювання знань.