Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання історії» складена Маринченко Г.М. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 032 Історія та археологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія та методика викладання історії у закладах загальної середньої освіти з урахуванням їх предметного змісту.

Міждисциплінарні зв’язки: програма змістовно взаємопов’язана з іншими дисциплінами навчального плану бакалаврів, і, перш за все з дисциплінами «Педагогіка (загальна та історія педагогіки)», «Психологія (загальна та вікова)», «Інклюзивна освіта», «Методика виховної роботи».

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.

Ключові слова: вчитель, методи навчання історії, педагогічний стиль викладання, самостійна робота учнів, оцінювання знань з історії.