Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології у викладанні історії» складена Маринченко Г.М. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні технології в освіті та особливості їх застосування в процесі навчання історії.

Міждисциплінарні зв’язки: програма змістовно взаємопов’язана з іншими дисциплінами навчального плану підготовки магістрів, і, перш за все з дисциплінами «Філософія освіти», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Методика і технології навчання історії у ЗЗСО та ЗВО», «Педагогіка вищої освіти та педагогічна майстерність викладача», «Наука в історії суспільств», «Теорія і практика управління навчальним закладом».

На вивчення дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

Ключові слова: освіта, інновації, технології навчання, педагогічний стиль викладання, самостійна робота.