Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» однією із посад, на яких може працювати випускник закладу вищої освіти, є посада викладача. 

Реалізація виробничих функцій в межах об'єкту діяльності фахівця – навчального процесу у закладі вищої освіти – вимагає від магістра теоретичних знань і практичних умінь та навичок щодо:

  • предмету діяльності – відповідної дисципліни фундаментального або професійно-орієнтованого циклу підготовки фахівців з напряму до якого відноситься дана спеціальність;

  • продукту діяльності – систематизації інформації в межах обраної дисципліни за окремими темами згідно з робочою програмою курсу у вигляді опорних конспектів лекційних занять та методичних розробок для проведення семінарських чи практичних занять;

  • процедури діяльності – способу передачі інформації студентській аудиторії через проведення лекційних та семінарських (практичних) занять згідно графіку навчального процесу.

Термін проходження практики: з 13 вересня по 10 жовтня 2021 року. (ДФН)

Термін проходження практики: з 01 вересня по 01 жовтня 2021 року. (ЗФН)