Мета курсу «Шкільний курс «Громадянська освіта» та методика його викладання»: надати студентам уявлення про основні закономірності навчання історії та теоретичні засади історичної дидактики, сформувати уміння, які будуть використані у практиці навчання  та виховання школярів на уроках історії.

Завдання курсу:

-         пізнавальні: вивчення методологічних та теоретичних засад шкільних курсів історії; новітніх досягнень в галузі педагогіки, методики навчання історії; задач і змісту сучасної історичної освіти; нормативної бази навчання історії в загальноосвітньому навчальному закладі; методів, способів, прийомів навчання предметів, інноваційних прийомів викладання; дослідження творчої спадщини вітчизняної та зарубіжної методичної думки, цілісне її сприйняття;

-         методичні: ознайомити студентів з теорією і методикою навчання історії, з традиційними і інноваційними методами, прийомами і технологіями навчання історії в школі; навчити моделювати уроки історії різних типів і видів, вільно добирати і оперувати методами і прийомами навчання предмету, оптимізуючи навчально-виховний процес;

-         практичні: вироблення практичних вмінь та навичок, необхідних для забезпечення високої ефективності навчання історії.

У кожній з тем, які пропонуються до опрацювання розкрито як теорію даного питання, так і сучасні підходи до застосування тих чи інших умов у практиці навчання.

Передумови для вивчення дисципліни: програма змістовно взаємопов’язана з іншими дисциплінами навчального плану бакалаврів, і, перш за все з дисциплінами «Педагогіка», «Психологія», «Філософія», «Історія педагогіки», «Теорія та методика навчання історії», «Теорія та методика навчання суспільствознавчих дисциплін».