Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Хоровий клас" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є практика хорового виконавства

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна «Хоровий клас» пов’язана з науками, причетними до розв’язання проблем навчання і виховання вчителя музичного мистецтва: з історією музики, методикою музичного виховання, диригуванням, постановкою голосу та хорознавством.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Хоровий клас" є:

  • виховання у студентів професійних вмінь та навичок співу у хорі;

  • виховання у студентів професійних навичок керування хоровим колективом на основі опановування методами роботи з хором, дидактичними принципами та знанням психофізіологічного процесу співацької діяльності;

  • вивчення кращих зразків хорового мистецтва, які будуть сприяти музичному, художньому та естетичному вихованню студентів

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни "Хоровий клас":

  • виробити у студентів навички професійно-художнього виконання творів;

  • розвити слухові здібності, вокально-хорові навички, необхідні для роботи з хоровим колективом;

  • познайомити студентів із системою вокально-хорового циклу, та найкращими творами українських та закордонних композиторів минулого та сучасності;

  • забезпечення студентів хоровим репертуаром, який може бути необхідним у їх подальшій професійній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент опановує такі компетентності:

І. Загальнопредметні

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність працювати в команді.

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

II. Фахові

ФК 5. Здатність застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження для підвищення ефективності мистецько-педагогічної діяльності.

ФК 6.Здатність відчувати та демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне ставлення до музичних творів, здійснювати активне сприймання, запам’ятовування, збереження, відтворення і художньо-педагогічне тлумачення змісту і смислу творів мистецтва.

ФК 7.Здатність здійснювати добір методів і засобів діагностування, корекції особистісного і музичного (художнього) розвитку учнів, педагогічного супроводу процесів соціалізації та професійного самовизначення художньо обдарованих учнів.