Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методика викладання сольного співу у закладах середньої освіти та ЗВО. Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з фаховими вимогами до викладача сольного співу та специфікою професійної діяльності педагога-вокаліста в ЗЗСО та ЗВО та опанування вокального репертуару (народні пісні, пісні сучасних композиторів, класичні твори). Засвоєння навчального курсу «Методика викладання сольного співу» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін: музично-теоретичні дисципліни; вокально-хорове виконавство; хоровий клас.


Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни Вокального виконавстао складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Анотація: Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  викладання сольного співу у закладах середньої освіти та ЗВО. Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з фаховими вимогами до викладача сольного співу та специфікою професійної діяльності педагога-вокаліста в ЗЗСО та ЗВО та опанування вокального репертуару (народні пісні, пісні сучасних композиторів, класичні твори). Засвоєння навчального курсу «Вокальне виконавство» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін: музично-теоретичні дисципліни; вокально-хорове виконавство; хоровий клас.


Мета курсу: на основі всебічного вивчення індивідуальних. вокальних, загально-музичних даних, стану голосового апарату й психологічних даних студентів здійснити початковий етап вокально-технічної роботи, спрямованої на розвиток співацьких уявлень. вокального слуху та вокальних здібностей.

Мета: формування та розвиток вокально-технічних умінь (пасивного вокального слуху та активного вокально-педагогічного слуху), вокально-виконавських умінь та навичок, озброєння студентів теоретичною базою знань в галузі вокальної педагогіки та суміжних галузей наук, гігієни та охорони співацького голосу, механізмів та закономірностей фонаційного процесу.

Завдання:

-        засобами вокального мистецтва здійснювати естетичне виховання майбутніх вчителів музики, формувати відчуття прекрасного, уміння розуміти й цінувати красу вокального мистецтва та співацької майстерності, розвивати художньо-творчі та виконавські здібності; -

-       спираючись на наукові дані про будову та функції голосового апарату, формувати розуміння біофізичних механізмів співацького процесу, стійкі критерії якості співу і співацької майстерності, розвивати активний вокальний слух, виховувати уявлення про акустично та художньо повноцінне звучання співацького голосу, формувати й удосконалювати вокально-технічні та виконавські навички, домагатись свідомого володіння голосом;

-       підготовка студентів до вокальної роботи в ЗЗСО; озброювати майбутніх учителів музики знаннями основ методики формування, розвитку та охорони дитячого співацького голосу в обсязі, необхідному для керівництва вокальною роботою з учнями ЗЗСО;

підготувати майбутніх учителів до самостійного підвищення співацької та вокально-педагогічної майстерності в умовах практичної діяльності, а також до оволодіння виконанням творів народно-пісенного репертуару, які мають національні та регіональні особливості

Мета курсу: викладання навчальної дисципліни є формування вокально-методичної компетентності студентів у процесі засвоєння науково-методичних знань і практичних умінь, необхідних для вокально-виконавської та вокально- педагогічної діяльності.

Завданнями курсу:

•          ознайомлення студентів з фаховими вимогами до викладача сольного співу та специфікою професійної діяльності педагога-вокаліста в середніх загальноосвітніх та вищих мистецьких навчальних закладах;

•          вивчення студентами принципів організації навчання у вокальному класі та засвоєння технології складання робочих навчальних програм з сольного співу;

•          засвоєння методів роботи над вокальними вправами, вокалізами й вокально-художніми творами;

•          оволодіння особистісними та професійно-педагогічними компетенціями у процесі проектування педагогічних ситуацій і моделювання фахової діяльності викладача сольного співу;

•          формування у студентів навичок самостійної роботи з науково- методичною літературою, уміння добирати й систематизувати вокально- технічний матеріал, навчальний і концертний репертуар;

•          розвиток дослідницьких умінь студентів у процесі виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

Передумови для вивчення дисципліни: Засвоєння навчального курсу «Методика викладання сольного співу» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін: сольфеджіо; сольний спів; хоровий клас; інструментальне виконавство; педагогіка, психологія.

Навчальна дисципліна складається з 6- ти кредитів.

Очікувані результати навчання : (відповідно до ОПП)

·       Знає музичну термінологію, розуміє основні концепції та системи музично-педагогічних наук.

·       Знає сучасні теоретичні основи музики, педагогіки мистецтва, технології викладання фахових дисциплін.

·       Інтегрує складні  професійні уміння гри на музичних інструментах, співу, диригування музичними колективами, музичного сприймання, запам’ятовування та інтерпретації музичних творів, артистизм, виконавську надійність (самооцінку, самоконтроль, саморегуляцію)

  • Здатний застосовувати сучасні педагогічні технології, в тому числі і інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та навчальних закладів І-ІІ, ІІІ –ІV рівнів акредитації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

Загальнопредметні:

·       Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

·       Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

·       Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахові:

·       Використання виявляти музикальність,  виконавські (інструментальні, вокально-хорові, диригентські), інтерпретаційні, артистичні уміння, виконавську надійність учителя музичного мистецтва.

·       Здатність  застосовувати  елементи теоретичного та експериментального дослідження для підвищення ефективності мистецько-педагогічної діяльності.

·       Здатність відчувати і демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне ставлення до  музичних творів, здійснювати активне сприймання, запам’ятовування, збереження, відтворення і художньо-педагогічне тлумачення  змісту і смислу  творів мистецтва.

·        Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) компетентності.